توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. سپس از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید.
همچنین جهت خرید خدمات سبد بانی از لینک  خرید خدمات  سبد بانی وارد شود.


عضویت عادی
رایگان !
اشتراک ویژه 1 ماهه
80,000 تومان
اشتراک ویژه 3 ماهه
192,000 تومان

قیمت ماهانه  64,000 تومان

برسی محتوای اشتراک ویژه . . .

اشتراک ویژه 6 ماهه
336,000 تومان

 قیمت ماهانه  56,000 تومان

برسی محتوای اشتراک ویژه . . .

اشتراک ویژه یکساله
576,000 تومان

قیمت ماهانه  48,000 تومان

برسی محتوای اشتراک ویژه . . .

اشتراک VIP یک ماهه
60,000 تومان
اشتراک VIP سه ماهه
135,000 تومان

 قیمت ماهانه  54,000 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک ویژه 6 ماهه -
252,000 تومان

 قیمت ماهانه  42,000 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک VIP یکساله
432,000 تومان

 قیمت ماهانه  36,000 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک بورسیران پلاس 1 ماهه
119,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
294,000 تومان

 قیمت ماهانه   98,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

اشتراک بورسیران پلاس 6 ماهه
504,000 تومان

قیمت ماهانه  84,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس یکساله
840,000 تومان

قیمت ماهانه  70,00 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
سیگنال تضمینی ماهانه
600,000 تومان