توجه ! :  جهت استفاده از محتوای سایت، ابتدا در سایت ثبت نام نمائید.

چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. جهت استفاده از محتوای ویژه سایت از جدول زیر، اشتراک مورد نظر خود را تهه فرمائید.


عضویت عادی
ثبت نام !

 دسترسی آزاد

به محتوای عمومی سایت

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای عضویت عادی . . . 

اشتراک ویژه هفتگی
10,000 تومان

یک هفته دسترسی 

به محتوای ویژه سایت

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک ویژه . . . 

اشتراک ویژه یک ماهه
40,000 تومان

یک ماه دسترسی

به محتوای ویژه سایت

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک ویژه . . . 

اشتراک ویژه سه ماهه
90,000 تومان

سه ماه دسترسی

به محتوای ویژه سایت

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک ویژه . . . 

اشتراک بورسیران VIP یک ماهه
30,000 تومان

یک ماه دسترسی

 به محتوای  کانال بورسیران VIP

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای کانال بورسیران VIP . . . 

اشتراک بورسیران VIP سه ماهه
68,000 تومان

سه ماه دسترسی

به محتوای  کانال بورسیرانVIP

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک بورسیران پلاس . . . 

اشتراک بورسیران پلاس یک ماهه
56,000 تومان

یک ماه دسترسی همزمان

به محتوای اشتراک ویژه و کانال بورسیران VIP 

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک بورسیران پلاس . . . 

اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
119,000 تومان

سه ماهه دسترسی همزمان

به محتوای اشتراک ویژه و کانال بورسیران VIP 

عضویت رایگان در کانال بورسیران 

محتوای اشتراک بورسیران پلاس . . .